ردیاب ال رودز L RODS for dowsing

ردیاب ال رودز L RODS for dowsing
فلزیاب ال رودز L RODS for dowsing دارای دو میله ال مانند طلا اندود شده.

 یک جعبه کمری که با باطری 9 ولتی کار می کند و به صورت کمر بند به کمر کاربر بسته می شود .

ردیاب ال رودز LRODS for dowsing

فلزیاب ال رودز LRODS for dowsing دارای دو میله ال مانند طلا اندود شده.

 فرکانس دستگاه از طریق میله های ارسال و دیافت می شود و میله های طلا اندوه وقتی هدف را شناسایی می کنند میله ها به طرف هدف کشیده قفل می شود .

طلا فرکانس ملکولی از خود ساطع می کند . فلزیاب ال رودز L RODS فرکانس ساطع شده را دریافت کرده و اهداف درست را بدست می آورد .

در ردیاب ال رودز LRODS فاصله بین میله ها باید بین 20 تا 45 سانتی متری از هم در یک راستا نگه داشته شود .

البته کاربر می تواند با امتحان جهت های متفاوت فاصله مناسب را بدست آورد .
چرا میله ها از طلا اندوه تهیه شده اند؟
در این نمونه ردیاب ، برای پیدا کردن هدف ، یک نمونه از همان فلز برای را برای راحتی کار در کنار ردیاب به کار می رود.

ال رودز L RODS مناسب برای کار کردن در قبرستان ها و مکان هایی با عمق کم می باشد.

ردیاب ال رودز هر گونه خوراکی را دریافت کند بدنبال همان جنس در زمین ردیابی می کند.
ردیاب ال رودز L RODS for dowsing بهترین ردیاب برای پیدا کردن طلا است .

 

L RODS for dowsing ال رودز

L RODS for dowsing ال رودز

You may also like...